Video

Videoportet

Een prachtig videoportret is gemaakt door Mijke Pol en Rob van Oijen over het werk van het Apostolaat van Troost.

Verdriet

Apostolaat van Troost

Voor mensen die ernstig lijden onder hun verdriet.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook


Over ons

Over ons

Het Apos­to­laat bestaat nog maar uit weinig personen in het ‘veld’, maar groot is ons bereik.

Veel bezoekers van de Sint-Jans­kathe­draal van ’s-Hertogen­bosch komen uit alle windstreken van Neder­land en daar­bui­ten. Deze kerk is voor broe­der Johannes en broe­der Diederik een gewel­dige plek om in gesprek te gaan met deze mensen.

Soms is het dui­de­lijk te zien dat iemand verdriet heeft, maar ook andere wil­le­keu­rige bezoekers vin­den het vaak pret­tig met ons te praten over hun een­zaam­heid, verdriet of hun geloof waarin de twijfel groot is. Twee mid­da­gen loopt broe­der Diederik in de ka­the­draal en de overige dagen van de week broe­der Johannes.

Broeder Johannes en broeder Diederik in de Sint-Janskathedraal
Broe­der Johannes en
broe­der Diederik in de
Sint-Jans­kathe­draal

Vaak zeggen we tegen elkaar: “Wat hebben we toch een prach­tig werk”, tij­dens een soort werk­be­spre­king die wij hou­den in het Pumpke, een eet­café aan de Parade, vlakbij de Sint-Jan. Na twee koppen koffie zijn we bijge­praat en keren daarna blij­moe­dig huis­waarts, omdat we ver­won­derd blijven over de aanwe­zig­heid van Christus in onze gesprekken met de bezoekers van de Sint-Jan. “Waar twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun mid­den”. Wanneer je dat zo ervaart en gelooft, spreken we niet over een dode God, maar over een levende God in de mens aanwe­zig.

Broe­der Johannes is in aanleg een spi­ri­tu­eel mens, dat ook gevormd is door zijn leven waarin succes en verdriet ruim­schoots aanwe­zig waren. Door zijn therapeu­tische kracht en inzicht heeft hij veel mensen kunnen helpen. Hij en ik zitten op één lijn wanneer het gaat over Christus in ons leven, verbon­den met God de Vader. Ons ‘luis­te­rend oor’ binnen het Apos­to­laat van Troost is gericht op de persoon of personen die voor ons staan, maar alles vanuit de liefde van Christus geïnspireerd.

Na een goed gesprek voelt het niet als ‘onze’ pres­ta­tie, maar wel als een grote zegen die ons gegeven wordt. Vaak spreken we onze ver­won­dering uit hoe een gesprek kan verlopen: van verdriet naar opluch­ting tot blijd­schap; van boos­heid tot mild­heid, van een uit­zichtloos­heid tot een sprankje hoop; van vertwijfeling in het ge­loofs­le­ven tot een hoop­volle ver­wach­ting.

Broeder Johannes en broeder Diederik in ’t Pumpke
Werk­be­spre­king in ’t Pumpke

Veel mensen zijn in vertwijfeling over hun eigen geloof, omdat de hui­dige gesecu­la­ri­seerde maat­schappij haaks staat op dat­gene wat men vroe­ger heeft mee­ge­kre­gen. Maar ook dat men het gevoel heeft er alleen voor te staan.

Een reden te meer om er voor de ander te zijn.

+ broe­der DiederikApostolaat van Troost • Correspondentie p/a Grevelingen 250 • 5215 DP ’s-Hertogenbosch • (06) 30 16 16 36 • info@apostolaatvantroost.nl